ผลสอบป.5 เทอม2ปี55

posted 7 Mar 2012, 20:04 by Ple Unchana   [ updated 19 Feb 2013, 01:11 ]
เต็ม30 เต็ม35 เต็ม30 เต็ม30 เต็ม30 เต็ม155
ลำดับที่ รายชื่อ ชื่อเล่น รวม
1 นภัสวรรณ ภู่ธงทอง นุ่น 26 28 28 28 25 135
2 กฤตภาส มนตรี ภู 27 30 23 28 25 133
3 กาญชนา ตันวิยะ ใบหม่อน 28 27 28 24 18 125
4 ณุทัต ภูวรีต้นสกุล แจ๊บ 25 31 26 22 19 123
5 ณัฐวุฒิ ทิมจำลอง นัท 24 30 26 19 20 119
6 ณิชกมล สัมฤทธิกุล บัว 19 33 27 18 21 118
7 นภัสรพี สินธิ์ภมร หมีพู 24 29 22 18 23 116
8 ศุภกร บุญประเสริฐ โอม 27 17 26 23 21 114
9 วีรยา ศรีรุจิเมธากร มายด์ 20 24 28 22 19 113
10 ภูธเนศ รอดกลาง พีท 26 26 25 23 12 112
11 ตฤษนันท์ โสมาเกตุ นนท์ 19 20 29 23 21 112
12 ณัฐชนน จันทร์แพง ไปป์ 19 27 26 21 18 111
13 ธนกฤต มีแย้ม ธัน 21 24 27 20 19 111
14 ชนกนันท์ ศรีสมบูรณ์ ออม 18 26 24 25 18 111
15 นธิศรุธ ศรัทธาธรรม ปอนด์ 20 23 24 22 20 109
16 กัญญ์วรา แซ่เตียว แม้ว 25 23 20 21 20 109
17 ปิยะธิดา เอี่ยมยัง เจ้าสัว 17 24 24 21 23 109
18พิชชาอร
สาลีโภชน์ 131327212522108
18 ชนิกานต์ สุขบุญชูเทพ ตูน 22 20 23 22 21 108
19 มนัสนันท์ สันติวารี ยีนส์ 17 23 26 19 23 108
20 กิตติทัต ม่านทอง ก๊อต 15 17 27 24 24 107
21 โมกข์ เลิศสุวรรณโรจน์ นะโม 18 29 21 19 19 106
22 ธีรภัทร สุขชัยรังสรรค์ เฟิร์ส 17 18 23 24 24 106
23 จักรภัทร อิ่มอุทร เคน 20 25 23 20 18 106
24 พรชิตา ปานมา โบว์ 18 30 23 17 18 106
25 อนวัช คุ้มสิน แสตมป์ 18 23 26 22 16 105
26 ศุภลักษณ์ เอี่ยมสุภาษิต เนย 21 17 26 21 20 105
27 ภัทรดนัย เงินบาท เรดาห์ 17 25 27 19 16 104
28 กฤตยา ใจธรรม ทราย 18 27 19 19 21 104
29 ณัฐปพน หนาแน่น ปุ๊น 23 19 23 17 21 103
30 ชนัญญา รัชตรุ่งโรจน์กุล นุ๊ก 12 28 25 21 15 101
31 ภัคจิรา พฤกษากร เนย 18 24 21 22 15 100
32 ธนภูมิ อังอำนวยศิริ ซิวเล้ง 16 20 18 21 25 100
33 พรชนก ศรีกนก พลอย 14 31 17 21 16 99
34 ณัฏฐ์นรี สีไสว ณัฏฐ์ 14 24 23 18 20 99
35 ณัฐนรี คำเด่นเหล็ก ตูน 14 22 26 22 14 98
36 ทักษพร ผึ่งผาย ปังปอนด์ 14 26 23 20 15 98
37 ธีร์พัชร์ จิรวัฒนานุกูล พัชร์ 20 23 22 15 15 95
38 พิชญุตม์ รักษาวงศ์ กาย 17 23 22 24 8 94
39 ณัฏฐ์ ทวีผล ตอง 16 23 23 19 13 94
40 ศิวะดล ทองดีนอก เต๋า 15 24 23 21 11 94
41 กัญธรส ซุยยะกิจ เกรซ 19 25 19 18 12 93
42 ภโวทัย แจ่มแจ้ง หนึ่ง 21 22 21 18 10 92
43 กฤษณวิชญ์ อิ่มเจริญ บอส 15 16 28 18 14 91
44 เอกพงษ์ วิศาลอนันตกูล เอก 15 15 21 18 22 91
45 สุธีรา ชีกว้าง จ๋า 8 27 20 17 18 90
46 ศุภิสรา โพธิอาศัย แพร 13 22 16 20 17 88
47 ธวัลวลัย พ่วงเอี่ยม จ๋า 15 28 13 18 13 87
48 อนุตตรีย์ มันทะกา จ๊ะจ๋า 12 20 20 14 20 86
49 ภานรินทร์ ทรัพย์ส่งเสริม มื้งค์ 12 26 17 23 7 85
50 จิราพร ยั่งยืน บีม 11 13 25 20 15 84
51 กุลจิรา จันทร์แม้น แบว - แบว 15 19 17 17 15 83
52 ธัญพิชชา อนันโท ขนุน 12 21 16 17 14 80
53 พรลภัส พงษ์พา แฮนด์ 8 21 16 24 9 78
54 นรเศรษฐ์ วิหคหาญ ต๊อบ 19 12 23 14 9 77
55 ชิษณุพงศ์ พรมดี ฟิวส์ 13 17 16 18 13 77
56 กิตติพัฒน์ นิลวัฒน์ เมฆ 12 23 18 14 8 75
57 กิตติภพ ไข่มุกด์ ไตเติ้ล 10 21 24 14 6 75
58 แสนตะวัน ภิรมย์ ไอซ์ 9 18 22 15 11 75
59 ปณิตา เกิดอินทร์ แพรว 7 17 17 19 14 74
60 สหรัฐ แสงเพ็ชร ก้อง 13 12 20 12 17 74
61 กันตินันท์ แก้วกัญญา โอเว่น 9 15 19 15 16 74
62 พริบพันดาว ศิริสาคร ฟ้าใส 15 18 13 15 10 71
63 ธรณ์ธันย์ ภู่เจริญ อุ้ม 7 19 17 13 11 67
64 ปภัสรา สมบูรณ์ เบ็นซ์ 8 17 15 15 11 66
65 ณัฐชยา ดำรงศักดิ์ แคท 6 17 18 14 10 65
66 นฤเบศ พาหุพันธ์ ทีม 11 16 18 8 11 64
67 กวินธิดา พัวเจริญ มิ้นท์ 5 15 18 15 10 63
68 ธีร์ปพน นภาแก้ว บอส 12 22 17   10 61
69 พรชนก นาคเสนีย์ เอิรทธิ์ 7 11 19 16 7 60
70 ธนวัฒน์ ยงค์อำนวย ม่อน 7 23 12 9 9 60
71 อรปรียา พิบูลแถว ป๊อป 7 15 16 11 10 59
72 วิภพ วีระสวัสดิ์ ไอซ์ 4 17 16 11 9 57
73 ศุภณัฐ แจ้งชัดใจ อ๊อตโต้ 12 3 14 13 11 53
74 พิชชาอร สาลีโภชน์ เฟรช 13 27   21  25 22 108
75 ธีรยา วิจิตรบรรณการ เอิงเอย           0
76 ภูวดล เทพปรียากุลกาล บิ๊ก           0
78 วรนภ ใหลตระกูล ไตเติ้ล           0
Comments